Účetnictví online

20. 4. 2022

FLEXIBILNÍ ÚČETNICTVÍ ONLINE

Události posledních let přesunuli život většiny lidí do online světa. Naučili jsme se objednávat jídlo z restaurace s dovozem až ke dveřím a vzali jsme e‑shopy útokem. A proč také ne. Vždyť touto cestou můžeme rychle a pohodlně sehnat prakticky všechno. Od oblečení a obuvi, přes knihy, kosmetiku a hračky až po léky, krmivo pro domácí mazlíčky nebo kompletní vybavení domácnosti. Jednoduše a bez námahy, na pár kliknutí a s dopravou až domů.

A do online světa se částečně přesunuly i některé služby jako finanční poradenství, banky, advokáti, pojišťovny a další. Také účetnictví online získalo na popularitě a stalo se součástí mnoha firem. Už dávno není nutné běhat za svým účetním s každou fakturou osobně. Všechny doklady je díky moderním technologiím možné posílat online a stejným způsobem je vedena i komunikace mezi účetní firmou a jejími klienty. Moderní účetnictví online s sebou nese flexibilní možnost výměny informací přes email, WhatsApp nebo konzultace a poradenství formou videohovorů a telekonferencí. Můžete tak řešit kompletní agendu účetnictví online z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

INTERNETOVÉ ÚČETNICTVÍ ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

Vedení účetnictví online má své nezpochybnitelné výhody. Mezi ty hlavní patří hlavně velká úspora času. Všechny doklady můžete průběžně posílat elektronicky, aniž byste museli cestovat do účetní kanceláře. Dále můžete do svého účetnictví přistupovat online — nesporný benefit, který ušetří více času, než očekáváte. Ušetříte tak i peníze za dopravu, náklady spojené s tiskem dokumentů apod. Rovněž ideální komunikace s úřady už v dnešní době probíhá elektronicky přes email nebo datovou schránku. Zbavíte se tak nepříjemného a zdlouhavého čekání ve frontách a obíhání jednotlivých odborů v lepším případě v různých patrech budovy, v tom horším potom v různých částech města. 

Podnikatelé a manažeři jsou s námi taktéž velmi spokojení. Práce v online prostředí totiž nabízí dříve nemyslitelné možnosti, jako například snadné předávání dokladů, přehled veškerých dat v e‑archivu a schvalování všech úkonů na dálku. K tomu všemu jim rádi poskytneme i naše technologie pro firemní růst. Naopak účetní ocení zpracování faktur bez přepisování, kompletní podklady pro reporty a další cenné funkce. 

V rámci účetnictví online tak můžete vyřešit kompletní administrativu týkající se účetnictví, mezd, daňové evidence, poradenství a optimalizace. Rádi se ujmeme celé agendy a pomůžeme vám zorientovat se ve světě čísel a paragrafů. Náš tým odborníků vám poskytne profesionální servis. Máme hluboké odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti z praxe. Účetnictví online je náš denní chleba.

SLOVNÍČEK ÚČETNICTVÍ ONLINE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Na závěr jsme pro vás připravili stručný přehled základních pojmů důležitých v účetnictví online, které vám pomohou zorientovat se v záplavě odborných slovíček. Vysvětlíme vám deset nejčastějších, se kterými se můžete setkat.

💡 Účetnictví online

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými obecně platnými normami a definovanými pravidly a můžete ho vést také online.

💡 Účetní jednotka

Účetní jednotka označuje subjekt, který vede účetnictví. Její přesnou definici a povinnosti, které musí plnit, stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

💡 Interní doklad

Interní nebo také vnitřní doklad slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku. Patří mezi ně např. výdejka a příjemka.

💡 Náklady

Náklady označují spotřebování finančních prostředků a dělí se na:

  • přímé, které můžeme jednoduše přiřadit ke konkrétním výrobkům či službám (nákup vybavení)
  • nepřímé, u kterých je zapotřebí jejich rozpočítání (např. nájemné, mzda apod.).

💡 Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví bylo v roce 2004 nahrazeno tzv. daňovou evidencí, jejímž cílem je poskytnout pravdivý přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků u podnikajících fyzických osob.

💡 Podvojné účetnictví

Toto označení bylo v roce 2004 zrušeno a nadále se používá už jen účetnictví. Principy podvojného účtování na účty Má dáti a Dal zůstaly zachovány.

💡 Účetní deník

Účetní deník je hlavní kniha, do které se zapisují jednotlivé účetní případy, které jsou v deníku rozděleny podle typu dokladu.

💡 Odpisy

Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky, tzn. jsou nevratným snížením hodnoty majetku v účetnictví. Zaúčtovávají se postupně a dělí se na účetní, daňové, řádné a mimořádné.

💡 Účetní závěrka

Jedná se o soubor těchto dokumentů: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) a Příloha, ve které se vysvětlují a doplňují údaje, které jsou zmíněné v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka se zpravidla přikládá k daňovému přiznání a také je ve většině případů zasílána do registru obchodního rejstříku.

💡 Rozvaha

Rozvaha, dříve bilance, je finanční výkaz zisků a ztrát, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu. Umožňuje tak posoudit finanční postavení podniku.

💡 Hlavní kniha

Hlavní kniha se řadí mezi základní účetní dokumenty a jsou v ní obsaženy všechny účty v dané účetní jednotce. 

💡 Účetní doklad

Účetní doklad neboli faktura – tento doklad se vystavuje podle zákona o účetnictví za dodané zboží nebo odvedenou práci, který obvykle obsahuje základní údaje o zboží či práci, způsobu platby a datumu splatnosti. 

💡 Daňový doklad

Daňový doklad – se vystavuje podle zákon o DPH buď v tištěné nebo elektronické podobě a musí obsahovat všechny náležitosti stanovené tímto zákonem.

💡 Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce je povinným dokumentem vystavovaným buď ve zkrácené nebo rozšířené podobě, který vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztrát.

💡Účetnictví

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) se řídí zákonem o účetnictví, který ukládá povinnost vést a sledovat stav toku finančních prostředků daného subjektu.

💡Daňová evidence

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) — vést tuto evidenci mají fyzické osoby, jejichž obrat za předešlý rok nepřekročil 25 milionů korun českých.

Přejít nahoru