Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

Odborná definice říká: “Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená (tzn. aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.”

Po lidské stránce je to však citlivá záležitost, kterou většinou doprovází silné emoce. Mnoho podnikatelů vnímá firmu jako své dítě a když se podnikatelský záměr tak úplně nezdaří a podnik dospěje k zániku, je dobré mít po boku silného a spolehlivého partnera, který zajistí všechny potřebné kroky v souladu se zákony a ujme se nepopulární role likvidátora. Jeho hlavním úkolem je potom vést firmu k postupnému ukončení její činnosti, k vypořádání závazků, k rozdělení zbývající majetkové podstaty mezi společníky nebo akcionáře, a nakonec k samotnému zániku společnosti jejím výmazem z obchodního rejstříku.

Likvidace společnosti se tedy fakticky využívá zejména tehdy, když se daná společnost jeví již jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku. Typicky se jedná o případ ukončení podnikání, ať už dobrovolně nebo vynuceně.

➡️ Nucená likvidace společnosti představuje nedobrovolné ukončení podnikání. Bývá zpravidla nařízená soudem v zákonem stanovených případech.

➡️ Dobrovolná likvidace společnosti patří mezi častější případy zrušení firmy a vychází z vlastního rozhodnutí společníků (majitelů) na základě shody nejvyššího orgánu společnosti, zpravidla tedy valné hromady.

Pokud plánujete ukončit vaše podnikání a rozhodli jste se zrušit firmu právě v procesu dobrovolné likvidace společnosti, svěřte celou záležitost profesionálům. S likvidací firem máme zkušenosti a citlivě vás provedeme celým procesem od začátku až do konce.

Likvidace společnosti nemusí být drama

Přestože se často jedná o citlivou záležitost, snažíme se vždy ke každému klientovi přistupovat individuálně, s ohledem na jeho potřeby a přání. Nabízíme komplexní profesionální servis a absolutní podporu ve všech částech procesu likvidace společnosti. Rádi vám pomůžeme uzavřít jednu podnikatelskou kapitolu a zbavíme vás všech nutných administrativních činností s tím spojených. Náš odborný tým pro vás postupně zajistí všechny následující kroky:

✅ kompletní podporu v procesu zrušení společnosti spojené s dobrovolnou likvidací

✅ administraci vstupu společnosti do likvidace včetně zápisu do obchodního rejstříku

✅ vyhotovení mimořádné účetní závěrky před vstupem společnosti do likvidace, podání daňového přiznání

✅ tvorbu zahajovací rozvahy; zveřejnění výzvy pro věřitele v Obchodním věstníku

✅ zpeněžení majetku společnosti a uspokojení věřitelů

✅ zpracování průběžné a konečné zprávy likvidátora včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

✅ vyhotovení konečné účetní závěrky a podání daňového přiznání

✅ zajištění souhlasu správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku

✅ výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Ačkoliv to může znít velmi složitě, nemusíte se ničeho bát. Úřední martyrium spojené s likvidací společnosti absolvujeme za vás. Profesionálně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik. Převezmeme okamžitě veškerou organizaci jednotlivých kroků, všechny zákonem stanovené povinnosti a celou záležitost provedeme v co nejkratším čase a tak, aby nebyla ohrožena vaše osoba, pověst nebo nové podnikání.

Likvidace společnosti neznamená automaticky váš neúspěch

Likvidace je jednou z forem zrušení společnosti, která bývá bohužel mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Toto tvrzení však není vždy pravdivé. Podnik totiž může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá. Výnos z likvidace pak může být pro vlastníky firmy mnohokrát zajímavější než pokračování v podnikání.

Velkou roli zde hraje především čas. Úspěšná likvidace společnosti může přinést tzv. likvidační zůstatek, který je poté rozdělen mezi jednotlivé společníky nebo akcionáře. Dosáhnout likvidačního zůstatku u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá však často velice obtížné a většinou dokonce zcela nemožné.

Samotné rozhodnutí není nikdy snadné a mělo by mu proto předcházet reálné zhodnocení ekonomické situace společnosti. Vlivem vnějších okolností se můžete snadno dostat do krize, která vyústí v neschopnost pokračovat v daném podnikání. Pokud je nepochybné, že existence firmy v tom stavu, v jakém se nachází, již nemá žádnou perspektivu, je zrušení společnosti zpravidla jedinou ekonomicky únosnou alternativou. Jedná se většinou o situace vzniklé např. odbytovými potížemi, výrobními problémy, platební neschopností, nerentabilností výroby, nedostatkem kapitálu atd.

Za rozhodnutím zrušit společnost však může stát i prostý úmysl zakladatele ukončit svoji podnikatelskou činnost. Ať už je váš důvod jakýkoliv, svěřte tento úkol do rukou našich  kvalifikovaných likvidátorů, kteří mají dokonalé znalosti z oblasti práva, účetnictví a daňové problematiky, zodpoví všechny vaše dotazy a zajistí vám transparentní postup likvidace společnosti.