Zveřejnění údajů o hospodaření v rejsříku

Zveřejnění údajů o hospodaření v rejsříku

Zveřejnění údajů o hospodaření společnosti

§ 21a) zákona o účetnictví.

Povinnost zveřejňovat údaje o hospodaření (účetní závěrku, případně výroční zprávu), mají všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku. Podle §1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. se veřejným rejstříkem rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Co se zveřejňuje?

Účetní jednotky, které patří mezi mikro a malé účetní jednotky a nemají povinný audit, mají povinnost zveřejnit:

  1. účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, tj.  rozvahu a přílohu v účetní závěrce (nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty).
  2. návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu (nejsou-li součástí účetní závěrky), tj. souhlas účetní jednotky s hospodařením za rok 2019.

Kdy se zveřejňuje?

Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu nejpozději v době do dvanácti měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, tj. do 31. 12. 2020 za rok 2019.

Jak se účetní závěrka zveřejňuje?

Účetní jednotky zveřejňují příslušné dokumenty jejich uložením do sbírky listin veřejného rejstříku (dále jen „Sbírka listin“). Listiny jsou zasílány datovou schránkou, případně mailem příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické podobě ve formátu PDF.

Jaké jsou sankce za porušení povinností?

Nezveřejnění údajů o hospodaření je zákonem o účetnictví klasifikováno jako přestupek, jehož projednání je v kompetenci příslušného finančního úřadu.

Pro subjekty mající povinnost zveřejnit účetní závěrku nebo výroční zprávu a zveřejnění neprovedou, zákon stanovuje sankci ve výši 3 % hodnoty aktiv celkem.

Podle dosavadní zkušenosti s postupem finančních úřadů dochází nejdříve k zaslání výzvy správcem daně osobě, která neprovedla zákonem uložené zveřejnění svých ekonomických údajů, aby své pochybení napravila. Teprve při neochotě osoby k nápravě zahajuje finanční úřad proces uložení pokuty podle ZoÚ.

Společnost FIKU s.r.o. doporučuje zveřejnění údajů o hospodaření (zákonná povinnost a transparentnost).

About Author

Related posts